Υπηρεσίες για επιχειρήσεις

  Το λογιστικό μας γραφείο παρέχοντας ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες αναλαμβάνει την τήρηση και ενημέρωση Βιβλίων Α’, Β’ και Γ’ κατηγορίας σε εταιρείες και επιχειρήσεις ατομικές - Ο.Ε. - Ε.Ε. - Ε.Π.Ε. & Α.Ε.

Αναλυτικά:

 • Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α.
 • Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α
 • Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ.
 • Οριστική Δήλωση Φ.Μ.Υ.
 • Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.
 • Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Επαγγελματιών με Ε3
 • Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών Α.Ε και Ε.Π.Ε. (συμπεριλαμβανομένου και Ισολογισμού χρήσης)
 • Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών Ο.Ε., Ε.Ε & λοιπών Νομικών προσώπων.
 • Λοιπές Δηλώσεις σχετιζόμενες άμεσα με φορολογία Εισοδήματος.
 • Δήλωση Ε.Τ.ΑΚ Νομικών Προσώπων.
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών.
 • Δηλώσεις Περαιώσεων παρελθουσών χρήσεων.
 • Θεώρηση Βιβλίων – Στοιχείων.
 • Ενάρξεις Επιχειρήσεων Ατομικών, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.
 • Υποβολή όλων των δηλώσεων μέσω διαδικτύου.
 • Μισθοδοσία.